Dich vu backlink edu

Danh sách HS tốt nghiệp THCS tại trường THCS Kỳ Phương chưa đến nhận bằng (Tính đến ngày 12/4/2022)

Thứ ba - 12/04/2022 14:13
DANH SÁCH HỌC SINH CHƯA NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP THCS
NĂM 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
(Đến ngày 12 tháng 4 năm 2022)
TT Họ tên Giói tính Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường Ghi chú.
1 HOÀNG THỊ THÙY LINH Nữ Kinh 7/6/2001 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2016
2 PHẠM ĐỨC  THỊNH   Kinh 12/23/2001 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2016
3 NGUYỄN THỊ  TÂM Nữ Kinh 10/20/2001 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2016
4 HÀ VĂN  NGHĨA   Kinh 4/13/2002 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2017
5 MAI ANH  TUẤN   Kinh 8/5/2002 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2017
6 HOÀNG CÔNG LƯU   Kinh 12/17/2001 Kỳ Anh - Hà Tính THCS Kỳ Phương Năm 2017
7 VÕ THỊ KIM ANH Nữ Kinh 4/17/2003 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2018
8 MAI THIỊ YẾN VY Nữ  Kinh 12/22/2003 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2018
9 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG Nữ  Kinh 8/29/2003 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2018
10 ĐẬU THỊ MỸ LAN Nữ Kinh 1/16/2004 Kỳ Anh - Hà Tinh THCS Kỳ Phương Năm 2019
11 PHAN NGỌC TRƯỜNG   Kinh 5/1/2004 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2019
12 HOÀNG THIỊ KIM NGÂN Nữ Kinh 4/20/2004 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2019
13 NGUYỄN XUÂN  CHẤT   Kinh 4/6/2004 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2019
14 MAI THỊ THÙY  LINH Nữ Kinh 5/27/2004 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2019
15 NGUYỄN BÁ  PHI   Kinh 7/26/2003 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2019
16 MAI ANH  TUẤN   Kinh 9/4/2004 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2019
17 NGUYỄN QUỐC  KỲ   Kinh 11/5/2004 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2019
18 MAI TRƯỜNG  CHINH   Kinh 1/20/2005 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2020
19 MAI THỊ THU  HÀ Nữ  Kinh 4/8/2004 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2020
20 NGUYÊN HUY HOÀNG   Kinh 8/30/2005 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2020
21 MAI THỊ MỸ DUYÊN Nữ Kinh 10/9/2005 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2020
22 ĐẬU VĂN THUYỀN   Kinh 2/23/2005 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2020
23 TRẦN ĐÌNH  HÀO   Kinh 5/18/2005 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2020
24 HOÀNG ĐỨC TÀI   Kinh 5/19/2005 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2020
25 NGUYỄN TUẤN  ĐẠT   Kinh 10/2/2004 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2020
26 NGUYỄN THỊ  LÁNH Nữ Kinh 1/2/2005 Tuyên Hóa - QB THCS Kỳ Phương Năm 2020
27 HOÀNG VĂN ĐỨC   Kinh 6/17/2000 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2020
28 DUONG THẾ ANH   Kinh 19/08/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
29 LÊ TUẤN ANH   Kinh 24/02/2005 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
30 LÊ ANH CẦN   Kinh 01/01/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
31 MAI TRẦN CHÂN   Kinh 27/12/2005 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
32 MAI THỊ LINH CHI Nữ Kinh 27/10/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
33 MAI THỊ MỸ DUNG Nữ Kinh 05/05/2006 Kỳ Anh - Hà Tính THCS Kỳ Phương Năm 2021
34 NGUYỄN DUY ĐAN   Kinh 12/06/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
35 NGUYỄN TIẾN ĐẠT   Kinh 09/09/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
36 MAI HOÀNG GIANG   Kinh 12/06/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
37 LÊ THỊ THU Nữ Kinh 06/02/2006 Kỳ Anh - Hà Tinh THCS Kỳ Phương Năm 2021
38 MAI NHẬT HÀO   Kinh 28/06/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
39 MAI THỊ HẢI Nữ Kinh 08/01/2005 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
40 MAI THUÝ HIỀN Nữ Kinh 16/08/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
41 NGUYỄN NGỌC HOÀNG   Kinh 12/01/2006 Seul-Hàn Quôc THCS Kỳ Phương Năm 2021
42 MAI THỊ LAN HUONG Nữ Kinh 18/02/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
43 TRẦN THỊ MỸ LỆ Nữ Kinh 02/01/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
44 ĐẬU THỊ DIỆU LINH Nữ Kinh 04/09/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
45 LÊ BẢO LONG   Kinh 27/11/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
46 NGUYỄN THÀNH LONG   Kinh 05/09/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
47 NGUYỄN THỊ VÂN LY Nữ Kinh 01/05/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
48 LÊ THỊ HỒNG NHUNG Nữ Kinh 01/02/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
49 HOÀNG THỊ PHUONG OANH Nữ Kinh 15/06/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
50 DUONG LUU PHONG   Kinh 02/06/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
51 MAI THANH PHUƠNG   Kinh 20/01/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
52 MAI ANH NHƯ QUỲNH Nữ Kinh 29/09/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
53 MAI THANH SÁNG   Kinh 17/07/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
54 MAI HỒNG SƠN   Kinh 13/05/2006 Kim Bảng -Hà Nam THCS Kỳ Phương Năm 2021
55 NGUYỄN MINH TÂM   Kinh 10/01/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
56 LÊ NGUYỄN PHUONG THẢO Nữ Kinh 13/01/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh *THCS Kỳ Phương Năm 2021
57 MAI KHẮC THẮNG   Kinh 30/01/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
58 HÀ VĂN TRUNG   Kinh 18/10/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
59 MAI TRUNG TRỰC   Kinh 05/02/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
60 HOÀNG THỊ HỒNG VÂN Nữ Kinh 18/02/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
61 MAI TRUỜNG   Kinh 24/11/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
62 ĐẬU THỊ HẢI YẾN Nữ Kinh 3/25/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
63 MAI VỖ MINH TIẾN   Kinh 15/06/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
64 NGUYỄN ĐÚC ANH   Kinh 29/06/2005 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
65 MAI CÁT BAY   Kinh 17/11/2005 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
66 HOÀNG LƯU GIA BẢO   Kinh 04/07/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
67 NGUYỄN THỊ RUN CÀN Nữ Kinh 07/11/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
68 NGUYỄN HOÀNG HÙNG CUỒNG   Kinh 10/10/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
69 HOÀNG THỊ THÁI DIỆP Nữ Kinh 02/01/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
70 NGUYỄN TẤN DŨNG   Kinh 10/03/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
71 MAI THÁI DUONG   Kinh 16/06/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
72 NGUYỄN THÁI DUONG   Kinh 26/03/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
73 NGUYỄN CUNG HOÀNH   Kinh 17/10/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
74 MAI HOÀNG GIA HUY   Kinh 12/08/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
75 HOÀNG LÊ NHẬT LỆ Nữ Kinh 23/09/2005 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
76 MAI DUY LONG   Kinh 01/12/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
77 MAI THỊ CHI MAI Nữ Kinh 15/04/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
78 HOÀNG THỊ MY NA Nữ Kinh 17/04/2005 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
79 MAI THỊ PHUONG NGA Nữ Kinh 19/05/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
80 LÂM THUẬN PHÁT   Kinh 27/09/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
81 HOÀNG THANH QUANG   Kinh 06/03/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
82 NGUYỄN DUONG QUANG   Kinh 01/10/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
83 NGUYỄN VIẾT QUANG   Kinh 07/12/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
84 PHẠM ANH QUỐC   Kinh 03/11/2005 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
85 NGUYỄN DUƠNG THANH   Kinh 06/01/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
86 CHU VĂN THÀNH   Kinh 02/11/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
87 NGUYỄN ANH TUẤN   Kinh 12/07/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
88 MAI THIÊN TỨ   Kinh 05/10/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
89 NGUYỄN CÔNG   Kinh 30/05/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
90 HOÀNG THỊ PHUƠNG VI Nữ Kinh 23/03/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
91 NGUYỄN THÀNH VINH   Kinh 16/08/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh • THCS Kỳ Phương Năm 2021
92 NGUYỄN ANH   Kinh 23/10/2006 Kỳ Anh - Hà TTnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
93 NGUYỄN VÃN HOÀN   Kinh 01/10/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
94 PHỪNG ĐÚC ANH   Kinh 01/03/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
95 TRỊNH HŨU BẰNG   Kinh 01/10/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
96 LÊ ANH CUỜNG   Kinh 13/10/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
97 NGUYỄN TIẾN ĐẠT   Kinh 26/01/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
98 HOÀNG THỊ THU Nữ Kinh 10/08/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
99 NGUYỄN THỊ Nữ Kinh 09/05/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
100 TRẦN THỊ THU Nữ Kinh 02/02/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
101 NGUYỄN THỊ THU HIÊN Nữ Kinh 07/02/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
102 LÊ MINH HIẾU   Kinh 31/07/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
103 LÊNGỌC HIẾU   Kinh 22/12/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
104 NGUYỄN TRUNG HIẾU   Kinh 29/08/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
105 ĐOÀN THỊ MỸ HOA Nữ Kinh 30/07/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
106 NGUYỄN THỊ MAI HOA Nữ Kinh 24/04/2006 Iagrai - Gia Lai THCS Kỳ Phương Năm 2021
107 LÊ THỊ HỒNG Nữ Kinh 21/02/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
108 LÔ THỊ THU HUƠNG Nữ Thái 12/11/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
109 PHÙNG THỊ HUƠNG MỸ Nữ Kinh 14/08/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
110 HOÀNG VĂN NAM   Kinh 21/03/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
111 TRẦN THỊ QUỲNH NGA Nữ Kinh 23/08/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
112 LÊ THỊ THÚY NGÂN Nữ Kinh 04/08/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
113 HOÀNG THẾ NGUYÊN   Kinh 05/04/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
114 DƯƠNG HIỂU PHUƠNG Nữ Mường 16/11/2006 Kbang - Gia Lai THCS Kỳ Phương Năm 2021
115 HOÀNG TRUNG TẤN   Kinh 06/01/2006 Madrắc - Đắc Lắc THCS Kỳ Phương Năm 2021
116 LÊ THỊ THẢO Nữ Kinh 02/01/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
117 NGUYỄN VĂN THĂNG   Kinh 23/07/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
118 LÊ VĂN THẮNG   Kinh 18/05/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
119 LÊ THỊ HOÀI THU Nữ Kinh 21/03/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
120 LÊ THỊ HOÀI THUONG Nữ Kinh 20/07/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
121 LÊ THỊ HUYỀN TRANG Nữ Kinh 28/08/2005 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
122 NGUYỄN HUYỀN DIỆU TRANG Nữ Kinh 30/05/2006 Sơn Tịnh - Quảng Ngãi • THCS Kỳ Phương Năm 2021
123 TRẦN CÔNG TUẤN   Kinh 25/07/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
124 HOÀNG VÃN   Kinh 19/02/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
125 NGUYỄN THỊ PHUONG ANH Nữ Kinh 01/01/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
126 LÊ TIẾN GIANG   Kinh 14/07/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
127 NGUYỄN THỊ QUỲNH GIANG Nữ Kinh 07/02/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
128 LÊ QUANG HÀO   Kinh 11/05/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
129 NGUYỄN THỊ HẢI Nữ Kinh 03/06/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
130 PHẠM THỊ MỸ HẠNH Nữ Kinh 14/02/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
131 LÊ QUỐC HUY   Kinh 01/05/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
132 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN Nữ Kinh 08/02/2006 Krông Păc - Đăk Lăk THCS Kỳ Phương Năm 2021
133 NGUYỄN VĂN HÙNG   Kinh 06/05/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
134 ĐOÀN THỊ BÍCH HUONG Nữ Kinh 14/05/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
135 MAI THỊ QUỲNH HUƠNG Nữ Kinh 10/01/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
136 NGUYỄN HỒNG KHẢI   Kinh 05/09/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
137 NGUYÊN THỊ BẢO LINH Nữ Kinh 08/04/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
138 NGUYỄN TIẾN NAM   Kinh 21/08/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
139 LÊ THỊ NGÂN Nữ Kinh 03/05/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
140 LÊ HỒNG NGỌC Nữ Kinh 20/12/2006 Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
141 TRẦN ĐÌNH SANG   Kinh 28/01/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
142 BÙI HẢI SƠN   Kinh 10/04/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
143 HOÀNG THANH SƠN   Kinh 15/02/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
144 NGUYỄN NINH SƠN   Kinh 03/02/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
145 HOÀNG VẪN THÀNH   Kinh 17/11/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
146 ĐOÀN THỊ PHUƠNG THẢO Nữ Kinh 11/03/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
147 HOÀNG MINH THẮNG   Kinh 10/01/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
148 NGUYỄN THỊ HOÀI THU Nữ Kinh 23/11/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
149 LÊ THỊ MINH THƯ Nữ Kinh 14/06/2006 Bệnh viện nhân dân Gia Lai - THCS Kỳ Phương Năm 2021
150 HOÀNG MINH TIẾN   Kinh 29/05/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
151 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG Nữ Kinh 16/05/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
152 NGUYỄN THỊ MAI TRANG Nữ Kinh 17/05/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
153 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG Nữ Kinh 05/03/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh . THCS Kỳ Phương Năm 2021
154 HOÀNG ANH   Kinh 03/11/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
155 HOÀNG NGUYỄN PHONG   Kinh 10/08/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
156 HOÀNG THỊ YÊN Nữ Kinh 20/10/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
157 ĐẬU HUY AN   Kinh 09/04/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
158 HOÀNG THÁI ANH Nữ Kinh 22/07/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
159 LÊ HOÀNG ĐÚC ANH   Kinh 02/12/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
160 NGUYỄN HÀ ANH   Kinh 06/08/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
161 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH Nữ Kinh 20/09/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
162 NGUYỄN THỊ VÂN DUNG Nữ Kinh 26/10/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
163 NGUYỄN ĐÚC DUY   Kinh 09/07/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
164 NGUYỄN THẾ DŨNG   Kinh 01/09/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
165 TRẦN VĂN ĐẠT   Kinh 24/04/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
166 NGUYỄN XUÂN ĐÚC   Kinh 11/01/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
167 HOÀNG THỊ CẨM GIANG Nữ Kinh 22/08/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
168 NGUYỄN THỊ HÀ GIANG Nữ Kinh 14/12/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
169 LÊ THỊ MỸ Nữ Kinh 24/05/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
170 NGUYỄN XUÂN HÀO   Kinh 25/06/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
171 NGUYỄN KHÁNH HẢI   Kinh 04/01/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
172 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH Nữ Kinh 27/06/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
173 LÊ MINH HIẾU   Kinh 08/01/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
174 TRẦN THỊ LỆ HUƠNG Nữ Kinh 30/03/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
175 HOÀNG NGỌC LY Nữ Kinh 28/02/2006 Khoái Châu - Hưng Yên THCS Kỳ Phương Năm 2021
176 LÊ THỊ TRÀ MY Nữ Kinh 08/02/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
177 HOÀNG ÁNH NHẬT   Kinh 26/06/2006 Kỳ Anh - Hà Tnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
178 HOÀNG MAI NGÂN NHI Nữ Kinh 13/08/2006 Bệnh Viện đa khoa Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
179 LÊ ANH PHUONG   Kinh 04/10/2006 Kỳ Anh - Hà Tnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
180 NGUYỄN TUẤN SƠN   Kinh 10/10/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
181 HOÀNG THỊ BÍCH THẢO Nữ Kinh 14/10/2006 Kỳ Anh - Hà Tính THCS Kỳ Phương Năm 2021
182 MAI THÙY TRANG Nữ Kinh 07/11/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh . THCS Kỳ Phương Năm 2021
183 HOÀNG LÊ THỪY TRÂM Nữ Kinh 17/02/2006 Thiệu Hóa - Thanh Hóa THCS Kỳ Phương Năm 2021
184 NGUYỄN HẢI TRIỀU   Kinh 20/04/2006 Kỳ Anh - Hà Tnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
185 DUƠNG QUANG TRUNG   Kinh 23/05/2006 Kỳ Anh - Hà Tnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
186 NGUYỄN ÁNH TUYẾT Nữ Kinh 18/03/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
187 HỒ THỊ ANH Nữ Kinh 06/06/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
188 ĐẬU NGỌC ANH    Kinh 5/31/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021
189 BÙI THỊ NHƯ  Ý Nữ Kinh 1/11/2006 Kỳ Anh - Hà Tĩnh THCS Kỳ Phương Năm 2021

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

 ALBUM ẢNH

  Liên kết website

 THỐNG KÊ

  • Đang truy cập6
  • Hôm nay450
  • Tháng hiện tại23,806
  • Tổng lượt truy cập699,185

 Trò giỏi Xứ Nghệ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây